Informatie voor de startende zelfstandige in hoofd- of bijberoep als slagers

Starten met een eigen zaakElke starter droomt van een bloeiende, rendabele onderneming. Zakelijk succes komt niet bij toeval. Het moet degelijk worden voorbereid. Die voorbereiding begint nog voor de onderneming wordt opgestart.


Kan u een onderneming starten?

De voorwaarden om uw onderneming op te starten zijn:

- meerderjarig zijn
- burgerrechten genieten
- handelingsbekwaam zijn

Nationaliteit:

Niet alle nationaliteiten kunnen zomaar een onderneming opstarten. Voor burgers uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland zijn er geen belemmeringen.

Kom je uit een ander land? Dan moet je een verblijfsvergunning en een beroepskaart hebben. De beroepskaart vraag je aan bij een ondernemingsloket.

Woon je niet in België? Vraag dan je beroepskaart aan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waar je verblijft. Een beroepskaart kost € 140 bij de aanvraag en € 90 per toegekend jaar.

Meer info: www.werk.be/online-diensten/beroepskaarten


Heeft u ondernemingstalent?

Als u een eigen zaak wenst op te starten is het zinvol om een zelfevaluatie te doen.
Schuilt er een echte ondernemer in mij?
Beschik ik over de juiste competenties om te ondernemen?

De vijf kerncompetenties om te ondernemen zijn:

- Doorzettingsvermogen
- Besef van rendement
- Besluitvaardigheid
- Zelfstandigheid
- Overtuigingskracht

Beschikt u over de nodige competenties? Heel wat online tests zijn beschikbaar:

Als werkzoekende kan u hiervoor bij de loopbaanbegeleidingscentra van de VDAB terecht.
Entrespiegel is een scan waarbij u via zelfevaluatie uw ondernemerscompetenties in kaart brengt.
Ook kan u als werknemer samen met een loopbaanbegeleider uw ondernemerscompetenties in kaart brengen met de ondernemerstest.

Ondernemende jongeren en studenten

Ga naar www.hogeronderwijsonderneemt.be
U vindt er specifieke aandachtspunten en ondersteuningsmogelijkheden voor jongeren en studenten die willen ondernemen en voor student-ondernemers.

Het is ook een portaal voor iedereen die meer wil weten over het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren en studenten in het hoger onderwijs.


Is uw zaak haalbaar?

Wat is haalbaarheid?

De haalbaarheid van uw toekomstig project kan u op verschillende manieren bekijken.

- Interne haalbaarheid

Is de doodpuntomzet (omzet die alle kosten dekt) die u moet realiseren intern haalbaar? Kan u op die locatie, met de voorziene openingsuren/ werkuren, met het voorziene team deze omzet realiseren?

- Externe haalbaarheid

Is er een voldoende grote markt voor uw product/ dienst? Is er nog plaats voor u op die markt? Hoeveel concurrentie is er? Kan u met andere woorden de berekende doodpuntomzet realiseren?

Hoe onderzoekt u de haalbaarheid?

De haalbaarheid van uw project bekijken lijkt misschien geen voor de hand liggende zaak.
Volgende vragen stelt u zich wellicht:

- Welke investeringen moet ik doen om op te starten?
- Hoeveel omzet moet ik draaien?
- Hoeveel potentiële klanten zijn er voor mijn onderneming?
- Welk ondernemersloon kan ik verdienen?

Lijkt het beantwoorden van deze vragen voor u onbegonnen werk? Geen nood, het Agentschap Ondernemen stelt u het startkompas ter beschikking. Dankzij het startkompas kan u zelfstandig de haalbaarheid van uw project onderzoeken. Indien u echter vastloopt bij het invullen of vragen heeft bij de resultaten van het Startkompas, kan u altijd terecht bij een accountmanagers van het Agentschap Ondernemen. U kan zich ook laten begeleiden door uw boekhouder of adviseur.

Wie kan u helpen bij een haalbaarheidsonderzoek?

Als kandidaat ondernemer kan u terecht bij verschillende dienstverleners die door Agentschap Innoveren & Ondernemen gesteund worden. Het hele aanbod vindt u op www.sterkondernemen.be.


Welke ondernemingsvorm kiest u?

U kan kiezen tussen:

- Eenmanszaak
Een eenmanszaak is een bedrijf met één natuurlijke persoon als eigenaar die met zijn hele vermogen aansprakelijk is voor alle verplichtingen van zijn bedrijf.

- Vennootschap
Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtsreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

Uw keuze heeft invloed op de beleidsvoering, boekhoudingbelastingstelsel, ...

Eenmanszaak

Voordelen eenmanszaak :

- Eenvoudig en goedkoop op te richten
- Geen vereist minimumkapitaal
- Dubbele boekhouding is niet vereist
- Beperkte boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
- Beslissingsmacht, werking en winst berusten bij één persoon

Nadelen eenmanszaak:

- Juridisch geen onderscheid tussen privébezittingen en het vermogen van de eenmanszaak
- Enkel personenbelasting met hogere tarieven dan vennootschapsbelasting
- Faillissement van de eenmanszaak is ook het faillissement van de natuurlijke persoon
- De ondernemer zoekt zelf financiële middelen (eigen geld, geleend geld,…)

Vennootschap

Voordelen vennootschap:

- Beperkte financiële aansprakelijkheid voor bepaalde vennootschapsvormen
- Vennootschapsbelasting met lagere tarieven dan personenbelasting
- Alle afspraken tussen de partners staan op papier
- Onbeperkte bestaansduur, bij wegvallen partner blijft de vennootschap bestaan
- Financiële middelen kunnen worden samengebracht door meerdere personen

Nadelen vennootschap

- Kostelijke oprichting
- Sommige vennootschapsvormen vereisen een minimumkapitaal en een financieel plan
- Verplichte dubbele boekhouding
- Beslissingsmacht, werking en winst worden verdeeld over meerdere mensen
- Oprichtersaansprakelijkheid

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook in onze brochure 'Mijn eigen zaak: Starten met kennis van zaken".


Bewijs uw kennis

- Bedrijfsbeheer
Als ondernemer dient u steeds uw kennis van bedrijfsbeheer te bewijzen.

- Beroepskennis
Bepaalde beroepen zijn gereglementeerd. Naast de basiskennis van bedrijfsbeheer dien u voor deze uw beroepskennis te bewijzen.

- Vrije, dienstverlenende en intellectuele beroepen
Alleen als u het vereiste diploma hebt en desgevallend stage liep, kunt u dit soort beroep uitoefenen.

Basiskennis bedrijfsbeheer

Als startende kmo, eenmanszaak of vennootschap, die een activiteit wenst uit te oefenen als handelsonderneming, dient u zich in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Deze inschrijving gebeurt in een ondernemingsloket naar keuze. Hierbij moet steeds de kennis van bedrijfsbeheer bewezen worden.

De vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen of niet-handelsondernemingen naar privaatrecht dienen geen kennis van bedrijfsbeheer te bewijzen.

De basiskennis bedrijfsbeheer kan bewezen worden met welbepaalde diploma’s en getuigschriften, met praktijkervaring of een examen voor de centrale examencommissie. Onder bepaalde voorwaarden kan u beroep doen op een derde persoon om deze kennis te bewijzen. Meer informatie over de basiskennis bedrijfsbeheer.

Beroepskennis

Op 17 maart 2017 heeft de Vlaamse Regering beslist vanaf 1 januari 2018 volgende gereglementeerde beroepen op te heffen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur/traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager en de vier beroepen binnen de rijwielactiviteiten.

Voor een aantal activiteiten is het bewijs van een sectorale beroepsbekwaamheid vereist. Voor een aantal activiteiten uit de sector motorvoertuigen is ook intersectorale beroepsbekwaamheid vereist. De voorwaarden zijn specifiek voor elke activiteit apart.

Deze gereglementeerde beroepen zijn:

Voeding:

° Slager- groothandelaar
° Restaurateur of traiteur-banketaannemer
° Brood- en banketbakker

Bouw, elektrotechniek en aanverwante beroepen:

° Ruwbouwactiviteiten
° Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
° Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
° Dakdekker- en waterdichtingsactiviteiten
° Plaatsen/herstellen van schrijnwerk- glazenmakersactiviteiten
° Algemene schrijnwerkersactiviteiten
° Eindafwerkingsactiviteiten (schilderen, behangen)
° Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
° Elektrotechnische activiteiten
° Algemene aannemingsactiviteiten 
° Installateur-frigorist

Om te weten of u met uw opleiding uw ondernemersvaardigheden kunt bewijzen, kan u de diplodatabank bevragen. U kunt hiervoor ook altijd terecht bij een erkend ondernemingsloket.

Vrije, dienstverlenende en intellectuele beroepen

Wenst u op te starten in een vrij beroep (advocaat, arts,…), een intellectueel beroep (boekhouder,…) of een vrij dienstverlenend beroep (paramedische beroep,…), dan zijn specifieke reglementeringen op u van toepassing. U hebt een erkenning nodig van een orde, een Instituut, een (nationale) kamer of  een overheidsdienst. Alleen als u het vereiste diploma hebt en desgevallend stage liep, hebt u toegang tot de beroepstitel.

Een overzicht van de vrije en intellectuele beroepen.


Welke vergunningen heeft u nodig?

Hebt  u één of meerdere vergunningen nodig bij de opstart van uw onderneming?  Dit hangt af van het soort activiteit dat u wenst te realiseren.

- Stedenbouwkundige vergunning
- Milieuvergunning
- Voedselveiligheid
- Handelsvestigingen groter dan 400 m²
- Ambulante activiteiten
- Machtiging beenhouwer-spekslager
- Specifieke activiteiten

Stedenbouwkundige vergunning

U dient deze vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen  voor:

- Het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen
- Het aanbrengen van verhardingen
- Het gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, opslaan van materialen, afval, etc.…
- Het plaatsen van lichtreclames en reclameborden
- Het wijzigen van het gebruik van een gebouw

Deze vergunning is gekoppeld aan de milieuvergunning. Meer informatie hierover vindt u in onze brochure: Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning.

De stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning zijn sinds 23/02/2017 geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Voor Vlaamse en provinciale projecten is deze omgevingsvergunning al in werking getreden. Voor de meeste Vlaamse gemeenten treedt de omgevingsvergunning pas in werking op 01/01/2018.

Milieuvergunning

Voor de uitoefening van sommige activiteiten dient u een milieuvergunning aan te vragen.

Het Vlaams Reglement voor Milieuvergunning (VLAREM) onderscheidt drie klassen van milieubelastende bedrijven. Klasse 3 staat voor de minst belastende ondernemingen, hiervoor hebt u geen vergunning nodig. De vestiging moet wel bij de gemeente worden gemeld. U dient over een vergunning te beschikken als uw bedrijf thuishoort in klasse 1 of 2.

Meer info: www.lne.be/milieuvergunningen

Voedselveiligheid

U dient een erkenning, registratie of toelating te hebben van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV – dienst Eetwareninspectie) indien u voedingsmiddelen wil fabriceren, verpakken ,opslaan, vervoeren of in de handel brengen. Meer informatie op de website van het FAVV.

Handelsvestigingen groter dan 400 m²

Wenst u een kleinhandel te starten met een netto-handelsoppervlakte van meer dan 400 m², dan dient u een vergunning hiervoor aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de handelsvestiging zal worden uitgebaat. De netto handelsoppervlakte, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakten, bestemd voor verkoop en toegankelijk voor het publiek vormt de norm voor de vergunning.

Meer informatie over het verkrijgen van een socio-economische vergunning.

Ambulante activiteiten

Wanneer u producten wenst te verkopen buiten de hoofdzetel of de vestigingen die u aan de kruispuntbank voor ondernemingen hebt gemeld, dan spreekt men van ambulante handel. Ambulante handel kan gebeuren op de openbare en private markten, op de openbare weg of bij de koper thuis. Om dit te doen dient u over een leurkaart te bezitten. De leurkaart vraagt u aan bij een ondernemingsloket naar keuze.

Machtiging beenhouwer - spekslager

De machtiging beenhouwer-spekslager is een machtiging die u nodig heeft wanneer u een beenhouwerij of spekslagerij wenst uit te baten. Deze wordt vereist voor de verkoop, het te koop stellen en het met het oog op de verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees.
Vanaf 1 januari 2018 is er geen machtiging beenhouwer-spekslager meer nodig in het Vlaamse Gewest.

Specifieke activiteiten

Voor diverse activiteiten bestaan specifieke richtlijnen (zoals voor braderijen, solden, uitverkoop, lichtreclame,…). Vraag dus steeds na bij uw ondernemingsloket en bij uw gemeente, welke zaken specifiek op uw onderneming van toepassing zijn.

Gerelateerde links : Informatie over voedselveiligheid

Starten in hoofdberoep of in bijberoep?

U wenst een zelfstandig bijberoep uit te oefenen en

U bent werknemer

Om over een bijberoep te kunnen spreken dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

- Als loontrekkende moet uw job minstens de helft bedragen van een voltijdse job in de onderneming of de sector.
- In het onderwijs dient uw betrekking als statutair lesgevend personeel minstens 6/10 en als contractueel lesgevend personeel minstens 5/10 van een volledig uurrooster te bedragen.
- Als ambtenaar dient het gepresteerde werkrooster minstens overeen te komen met een parttime job. Een voltijdse betrekking voor een ambtenaar loopt over minimaal 8 maanden of 200 dagen per jaar.

U bent werkloos  

Als werkloze kan u

Dit voordeel heet 'Springplank naar zelfstandige', de voorwaarden zijn:

- de werkloze moet de uitoefening van de bijkomstige activiteit aangeven en het voordeel 'Springplank naar zelfstandige' aanvragen bij zijn eerste uitkeringsaanvraag of voorafgaand aan de uitoefening van de activiteit,
- de activiteit mag niet zijn uitgeoefend als hoofdberoep tijdens de laatste zes jaar;
- de werkloosheid is niet het gevolg van de stopzetting of van de vermindering van de arbeid in loondienst met het oog op het verkrijgen van dit voordeel;
- de activiteit mag niet in onderaanneming worden gegeven aan derden.

Link : www.vdab.be/eigen-zaak/interessante-maatregel


Bedrijfslocatie

Ontdek de businesscenters in uw regio. Zij richten zich vaak specifiek op starters.

Ook via bizLocator kan u gericht zoeken naar een bedrijfslocatie. Het aanbod in businesscenters is hierin ook opgenomen.


Coaching en advies

Bij de opstart van een zaak komt er heel wat kijken. Daarom ondersteunt Agentschap Innoveren & Ondernemen heel wat coaching- en adviestrajecten voor startende ondernemers. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de fase waarin je zit.

- Kriebelt het af en toe om zelf te ondernemen, maar twijfel je nog? Misschien wil je graag nog alles eens op een rijtje zetten alvorens te starten?
- Als je je eigen zaak wil starten, is het belangrijk je ondernemingsidee diepgaand te analyseren. Zo krijg je zicht op de haalbaarheid en op de sterke en zwakke punten.
- Wil je weten of je idee haalbaar is of ben je enkel op zoek naar coaching, netwerking of een klankbord?

Sommige projecten zijn bedoeld voor recent gestarte ondernemers, want ook na de start blijven coaching, netwerken en een klankbord essentieel.

Hulp nodig om je start-up, groei of uitbreiding te financieren? Een aantal projecten bieden naast financiering ook coaching en advies aan.

Kies het traject dat bij je past!


Bron : Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheidLogo Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid