Voorwaarden om toegang te krijgen tot het private gedeelte voor slagers

Dit privaat gedeelte is enkel toegankelijk voor definitief aanvaarde leden slagers met een zelfstandig statuut.

U kan steeds een lidmaatschap aangaan via onze online shop

Artikel 1 : Algemeenheden.

1. De hieronder omschreven algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ter beschikking gestelde diensten op het ledenforum Slagers Vlaanderen.

2. Er bestaan 2 (twee) formules  Brons & Goud om toegang te krijgen tot het privaat gedeelte van Slagers Vlaanderen.
( Dit via een "Bijdrage via Donatie" om de kosten en de werking van Slagers Vlaanderen te kunnen dragen )


Zoekertje plaatsen op Slagers Vlaanderen

 

- Zoekertje - - 1 (één) zoekertje online plaatsen op de website van Slagers Vlaanderen gedurende 3 maand, 6 maand of 1 jaar

Dit na betaling van uw gekozen bedrag en periode via overschrijving of  via PayPal / creditcard.
(van zodra de donatie vervalt zal de vermelding en link van uw bedrijf verwijderd worden!)

 


Lidmaatschap BRONS op Slagers Vlaanderen

 

- lidgeld BRONS - Toegang tot het private gedeelte voor Slagers / Traiteurs op de website van Slagers Vlaanderen gedurende 3 maand, 6 maand of 1 jaar

Dit na betaling van uw gekozen bedrag en periode via overschrijving of  via PayPal / creditcard.
(van zodra de donatie vervalt zal de vermelding en link van uw bedrijf verwijderd worden!)


Uw Slagerij Vermelden op Slagers Vlaanderen

- lidgeld ZILVER - Uw Ambachtelijke Slagerij online plaatsen op Slagers-Vlaanderen (enkel voor Slagers), gedurende 3 maand, 6 maand of 1 jaar.

Dit na betaling van uw gekozen bedrag en periode via overschrijving of  via PayPal / creditcard.
(van zodra de donatie vervalt zal de vermelding van uw Slagerij verwijderd worden!)

 


Slagerij Vermelden & Toegang op Slagers Vlaanderen

- lidgeld GOUD - Uw Ambachtelijke Slagerij online plaatsen op Slagers-Vlaanderen & Toegang tot het privaat gedeelte voor leden  (enkel voor Slagers).

Dit na betaling van uw gekozen bedrag en periode via overschrijving of  via PayPal / creditcard.
(van zodra de donatie vervalt zal de vermelding van uw Slagerij verwijderd worden en uw toegang tot het private gedeelte afgesloten worden!)

 


Sponsoring van Slagers Vlaanderen
SPONSORING  - Uw bedrijfslogo met link naar uw website vermelden gedurende 1 maand, 3 maand, 6 maand of 1 jaar onderaan op alle pagina’s van Slagers Vlaanderen.

Dit na betaling
van uw gekozen bedrag en periode via overschrijving of  via PayPal / creditcard.
(van zodra u de donatie stopzet zal de vermelding en link van uw bedrijf verwijderd worden!)

 


( Als U opteert voor één van onze formules gaat je akkoord met onze algemene voorwaarden )

3. Slagers Vlaanderen is gerechtigd haar tarieven aan te passen aan het indexcijfer en aan te vullen indien dit nodig zou blijken voor eventuele extra diensten voor de goede werking van het bedrijf.

4. Wijzigingen zijn dan ook van toepassing voor de al gesloten overeenkomsten.

5. De aanpassing van de prijs en buiten de in punt artikel 1 punt 3 vermelde aanpassingen zal met inachtneming van een termijn van 30 dagen na publicatie op onze website toegepast worden. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst van zijn kant ontbinden. Dit gebeurt via een aangetekend schrijven of e-mail.
De daaruit volgende ontbinding gaat in op de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden.

6. De aangeslotene(n) is (zijn) niet gemachtigd de rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke van Slagers Vlaanderen.

7. Bij een gerechtelijke uitspraak waarbij één of ander artikel van deze voorwaarden nietig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Vervolgens zal Slagers Vlaanderen en de aangeslotene(n) in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de teniet gedane, dan wel vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2 : Verlenen van de toegang tot het forum.

1. Indien akkoord met de algemene voorwaarden door het aanvinken van het voorziene vakje in het formulier.

2. Het verlenen van de toegang tot het forum zal gebeuren na ontvangst van het maandelijks verschuldigde bedrag via donatie op PayPal. Dit binnen de 15 (vijftien) dagen naargelang de aanvragen die in wacht staan ter afhandeling. Het bewijs van donatie zal verzonden worden naar de zaakvoerder.

3. Na ontvangst van uw bevestiging via de link in de door ons bezorgde e-mail ter confirmatie, zal de aangeslotene(n) onmiddellijk toegang hebben met gebruik van zijn opgegeven Gebruikersnaam en Wachtwoord in het aanvraagformulier.

Artikel 3 : Annulering van de aanvraag.

1. Bij annulering door de aanvrager na aanvaarding en bevestiging van de algemene voorwaarden , zal Slagers Vlaanderen gerechtigd zijn op een schadevergoeding van 50 % op de voorgestelde bijdrage, vermeerderd met een vergoeding voor de door Slagers Vlaanderen reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten. Indien er een voorschot betaald werd, wordt dit in elk geval volledig ingehouden als schadevergoeding.

Artikel 4 : Duur van de overeenkomst

1. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur, kan door elk der partijen uitsluitend schriftelijk, per reguliere post worden opgezegd tegen het einde van de omschreven aansluitingsdatum, maand en jaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien op vervaldatum geen bericht is toegekomen op Slagers Vlaanderen wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor één daaropvolgend kalenderjaar. Zie staatsblad nieuwe wetgeving van 25 APRIL 2007. Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, betreffende de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur (1)

Opzegging dient steeds schriftelijk of per e-mail aangetekend te gebeuren. De datum waarop Slagers Vlaanderen de opzegging ontvangt wordt beschouwd als datum van stopzetting v/d overeenkomst tussen partijen en zal voor formule B of C de vermelde slagerij ook verwijderd worden van de website Slagers Vlaanderen.

Artikel 5 : Materialen en ter beschikking gestelde goederen.

1. Beeldmateriaal of teksten, die door de aangeslotene(n) worden geleverd op diskette, papier of eender welke andere drager en die dienen ter ontwikkeling van producten of diensten door Slagers Vlaanderen, moeten niet terug bezorgd worden, tenzij andersluidende schriftelijke bepaling.

2. De opdrachtgever vrijwaart Slagers Vlaanderen voor elk beroep van derden betreffende de werken, documenten, informatie of elementen die zijn geleverd ter uitvoering van de opdracht door Slagers Vlaanderen.

3. Het ter beschikking gestelde beeldmateriaal, logo’s, teksten en aanverwante door de aangeslotene(n) zijn niet auteursrechtelijk beschermd of de opdrachtgever heeft de daar bijhorende procedure gevolgd en rechten verkregen of in zijn bezit.

4. De opdrachtgever ontslaat Slagers Vlaanderen uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid bij gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies van goederen die door hem ter beschikking werden gesteld van Slagers Vlaanderen door om het even welke reden.

Artikel 6 : Klachten - aansprakelijkheid.

1. Slagers Vlaanderen zal zich inspannen om haar diensten zo snel mogelijk, technische vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal Slagers Vlaanderen echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of verlies van gegevens of data en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar ter beschikking gestelde diensten. Zie disclaimer op de website onder de rubriek redactie Slagers Vlaanderen

2. Slagers Vlaanderen is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de aangeslotene(n) ter beschikking worden gesteld.

3. De aangeslotene(n) blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde informatie die is gepubliceerd op de website van Slagers Vlaanderen of te raadplegen is via één of anderen vermelde link.

4. De Aangeslotene(n) vrijwaart Slagers Vlaanderen voor alle aanspraken van derden.

5. Slagers Vlaanderen is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt met opzet van Slagers Vlaanderen.

6. Slagers Vlaanderen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Slagers Vlaanderen is uitgegaan van door de aangeslotene(n) verstrekte onjuiste en/of onvolledige aangebrachte gegevens.

7. Indien een klacht gegrond is zal Slagers Vlaanderen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen gespecificeerd in volgende paragraaf (*).
* Indien Slagers Vlaanderen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt tot:
Terugbetaling van het bedrag van de gift zijnde de vrijwillige bijdrage.
In geval van dienstverlening: het bedrag van het overeengekomen vergoeding voor de gemaakte kosten.

8. Bij staken van diensten door Slagers Vlaanderen zal de opdrachtgever geen schadevergoeding kunnen eisen.

Artikel 7 : In geval van overmacht.

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Slagers Vlaanderen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor Slagers Vlaanderen niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Slagers Vlaanderen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen voldaan zou hebben, dan is Slagers Vlaanderen gerechtigd het al geleverde of leverbare deel afzonderlijk te innen en is aangeslotene(n) gehouden deze vrijwillige bijdrage te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

4. Wijzigingen in de gegevens van de aangeslotenen(n) dient deze direct schriftelijk mede te delen aan Slagers Vlaanderen. Indien de aangeslotene(n) hierin verzuimt, is de aangeslotene(n) aansprakelijk voor eventuele schade die Slagers Vlaanderen als gevolg daarvan lijdt. (Opzoekingswerk naar adresgegevens of andere wijzigingen.)

Artikel 8 : Bewijsnota van vrijwillige gift of onkostenvergoeding.

1. Deze zijn betaalbaar binnen de 14 dagen op de bankrekening van Slagers Vlaanderen, die op de toegezonden bewijsnota is vermeld.

2. Bij elke niet betaalde bewijsnota van vrijwillige gift of onkostenvergoeding zal een intrestvoet verschuldigd zijn van 1,5 % per maand op het vermelde bedrag, van rechtswege en zonder aanmaning, door het louter verstrijken van de termijn van 14 dagen na datum. Voor de berekening van de intresten zal elke begonnen maand beschouwd worden als een volledige maand. Op de vervallen intresten van één jaar zal eveneens een gelijke intrestvoet verschuldigd zijn.

3. Bij gebrek aan tijdige betaling van één vewijsnota van vrijwillige gift of onkostenvergoeding, worden alle andere schuldvorderingen Slagers Vlaanderen op de aangeslotene(n) onmiddellijk invorderbaar.

4. Voorts is aangeslotene(n) gehouden Slagers Vlaanderen te vergoeden alle kosten, die Slagers Vlaanderen maakt ter incasso van de openstaande bedragen in het bijzonder:
° declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus; de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15 % van de hoofdsom deze zaak met een minimum van 250 EURO.
° de kosten van faillissementsaanvraag, evenals opslagkosten ingeval van opschorting van levering.
° Slagers Vlaanderen hoeft niet aan te tonen dat geclaimde kosten voor inning door Slagers Vlaanderen zijn gemaakt.

5. Bij te late betaling behoudt Slagers Vlaanderen zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren en de webpagina van de betrokkene onmiddellijk te verwijderen van de website van Slagers Vlaanderen.

6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare bewijsnota van vrijwillige gift of onkostenvergoeding die het langst open staan, zelfs al vermeldt de aangeslotene(n), dat de voldoening betrekking heeft op een latere bewijsnota van vrijwillige gift of onkostenvergoeding

Artikel 9 : Intellectuele rechten.

1. Behoudens andersluidend beding, blijft Slagers Vlaanderen alleen titularis van de auteursrechten en naburige rechten op de, in kader van de haar toevertrouwde opdracht, uitgevoerde werken en prestaties zoals software, grafisch materiaal, ontwerp van websites, concepten, adviezen, rapporten, enz..
Ze blijven het onvervreemdbaar eigendom van Slagers Vlaanderen en mogen zonder schriftelijke toestemming op geen enkele wijze worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst.
Noch mogen ze worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door Slagers Vlaanderen bij derden ingekochte producties blijft eigendom van deze derden.

2. Slagers Vlaanderen is gerechtigd de werken en prestaties, die hij voor de aangeslotene(n) uitvoerde, te vertonen aan potentiële nieuwe leden via zijn website onder de domeinnaam www.slagers-vlaanderen.be tenzij anders is overeengekomen in een schriftelijke overeenkomsten tussen partijen.

3. Bij elk gebruik van de geleverde werken en prestaties door Slagers Vlaanderen, dient er een bronvermelding te zijn van Slagers Vlaanderen en link naar de website van Slagers Vlaanderen.

4. Slagers Vlaanderen behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 : Geschillen.

1. Zo een minnelijke regeling ingeval van een geschil uitgesloten is, zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent (B) bevoegd, onverminderd het recht van Slagers Vlaanderen om te opteren voor de bevoegdheid van de rechter van de woonplaats of de zetel van de aangeslotene(n).

2. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Bij een conflict van verschillende rechtsregels in de tijd, geldt het recht dat van toepassing was op het ogenblik dat de litigieuze verbintenis uitgevoerd werd of diende uitgevoerd te worden.

Artikel 11 : Slagers – Vlaanderen.

Is een BLOG van Vermaele Joseph, een niet zakelijk en privaat initiatief met beperkte aansprakelijkheid!

reclame en adviesbureau voor slagersVerantwoordelijke :  Vermaele Joseph
Adres :              Stationsstraat 8A/202
Stad :               9185 Wachtebeke
Telefoon :           +32 (0)475 55 67 52
E-mail :             info@slagers-vlaanderen.be

Slagers - Vlaanderen reclame & advies | BLOG van Vermaele Joseph