Na de start als zelfstandige slagers in hoofd- of bijberoep

Na de start van uw eigen slagerij of vleeshandel rest er u nog enkele zaken te regelen die je zeker niet uit oog mag verliezen of vergeten.


Sluit verzekeringen af

Na de start moeten verschillende verzekeringen afgesloten worden. Voorbeelden zijn: een brandverzekering, verzekering voor bedrijfsvoertuigen, verzekering tegen productaansprakelijkheid en bedrijfsschade.
Bepaalde verzekeringen zijn verplicht (bijvoorbeeld de autoverzekering), over andere verzekeringen kunt u vrij beslissen deze al dan niet af te sluiten.

Opgelet: De sociale rechten van een zelfstandige zijn niet helemaal gelijk aan die van een werknemer. Om van dezelfde rechten te kunnen genieten als een werknemer, is het mogelijk om u aanvullend te verzekeren (als aanvulling op de rechten die u hebt als zelfstandige). Zo bestaat er een bijkomende verzekering 'gewaarborgd inkomen' waarmee u zich op het vlak van ziekteverzekering extra kunt veiligstellen. Wat het pensioen betreft, kan u een verzekering ‘vrij aanvullend pensioen’ afsluiten.

Meer informatie vindt u bij de sociale verzekeringsfondsen en de verzekeraars.


Voer een heldere boekhouding

Een goede boekhouding is onontbeerlijk. De boekhouding is immers het perfecte middel om een reëel zicht te krijgen op de financiële situatie van uw bedrijf. Enkel met een goede boekhouding kan u uw bedrijf op een gezonde manier leiden. Dit kan samen met een externe boekhouder gebeuren.
Het voeren van een boekhouding is een wettelijke verplichting, die verschillend is naargelang de omvang en de aard van het bedrijf:

- Vereenvoudigde boekhouding
- Volledige of dubbele boekhouding

Vereenvoudigde boekhouding

Een vereenvoudigde boekhouding mag door kleine ondernemingen (eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet, exclusief btw, kleiner dan €500.000) worden gevoerd. Het mag weliswaar niet in enkele sectoren: verzekeringen, kredietverrichtingen, beleggingen en beursverrichtingen.

De vereenvoudigde boekhouding bestaat uit het bijhouden van:

- een financieel dagboek dat u kunt splitsen in een kas- en bankboek. Het kasboek omvat alle uitgaven en ontvangsten in geld, het bankboek omvat alle uitgaven en ontvangsten via een bankrekening,
- een aankoopboek met de facturen en creditnota’s van uw leveranciers,
- een verkoopboek met de facturen en creditnota’s aan uw klanten,
- een inventarisboek die een beschrijving en waardering van de voorraad omvat.

Volledige of dubbele boekhouding

Een dubbele boekhouding heeft een intrinsiek voordeel: door het gedetailleerde beeld dat op die manier wordt verkregen, kan u ze als een echt beleidsinstrument gebruiken.
De ondernemingen die geen vereenvoudigde boekhouding mogen voeren zijn verplicht tot het voeren van een dubbele boekhouding.

Dit systeem omvat onderstaande verplichtingen:

- een aangepast genormaliseerd rekeningstelsel (= boekhoudplan) volgen,
- een model hiervan steeds op de zetel van de onderneming bewaren,
- een aankoop-, verkoop- en financieel (bank- en kas-) dagboek en een voldoende gedetailleerde inventaris bijhouden,
- het opstellen van een jaarrekening, de jaarrekening omvat:
- de balans waarin alle bezittingen, schulden en verplichtingen van de onderneming zijn opgenomen,
- de resultatenrekening waarin de kosten en opbrengsten van het boekjaar zijn verwerkt,
- de toelichting waarin alle rechten en plichten, bijkomende inlichtingen en gehanteerde waarderingsregels opgenomen zijn,
- de sociale balans waarin een overzicht gegeven wordt van het aantal tewerkgestelde personen, van de personeelsbewegingen, van de maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling en van de initiatieven om medewerkers op te leiden,
- de jaarrekening van de vennootschap neerleggen bij de Nationale Bank van België binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd.

Middelgrote bedrijven hebben de mogelijkheid tot het opstellen van een jaarrekening volgens een verkort schema. Grote bedrijven dienen te werken volgens het volledig schema. Tevens moeten deze ondernemingen een jaarverslag opstellen waarin de bestuurders rekenschap geven van hun beleid.
Grote ondernemingen zijn ondernemingen die gemiddeld op jaarbasis méér dan 100 werknemers tewerkstellen of méér dan één van de volgende criteria overschrijden:

- jaargemiddelde van 50 werknemers,
- jaaromzet excl. btw van €9.000.000,
- balanstotaal van €4.500.000


Betaal belastingen

Jaarlijks dient u een belasting op uw belastbaar inkomen te betalen. Naargelang de aard van uw onderneming (eenmanszaak of vennootschap) wordt het stelsel van de personenbelasting of de vennootschapsbelasting toegepast.

Personenbelasting

Belastingschijven personenbelasting

Als startende zelfstandige moet u voor uw eerstvolgende fiscale aangifte deel 2 (bijkomend aangifteformulier voor zelfstandigen) aanvragen.

Vennootschapsbelasting

Tarieven van de vennootschapsbelasting

Voorafbetalingen

Voorafbetalingen voor zelfstandigen en vennootschappen

Zowel zelfstandigen als vennootschappen moeten voorafbetalingen doen, gebaseerd op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. Indien dit niet gebeurt worden belastingvermeerderingen aangerekend. De stortingen zouden de belastingen van het lopende belastbare tijdperk ongeveer moeten dekken. De vervaldata zijn: 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december. Als u voor de eerste maal een zelfstandige activiteit begint, bent u voor drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen, op voorwaarde dat u de zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent. De fiscus past dan gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering toe. Ook nieuw opgerichte vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen belastingvermeerdering verschuldigd.

Aanvullende belastingen

Zelfstandigen en vennootschappen moeten naast de directe belastingen nog aanvullende belastingen (gemeentebelasting, provinciebelasting, aanvullende crisisbijdrage, milieuheffing, ...) betalen. Inzake provinciebelastingen gelden per provincie andere reglementen en procedures. Hiervoor neemt u best contact op met de dienst belastingen van uw provincie.


Maak gebruik van het register van vervangende ondernemers

Als u uw beroepsactiviteit tijdelijk volledig stopzet, kunt u zich dankzij “een vervangingscontract van bepaalde duur voor zelfstandige” laten vervangen door een andere zelfstandige. Het register van vervangende ondernemers heeft een zoekmotor en brengt vraag en aanbod voor een tijdelijke vervanging tussen zelfstandigen samen, binnen een duidelijk juridisch kader.

Register van vervangende ondernemers


Coaching en advies

Bij de opstart van een zaak komt er heel wat kijken. Maar ook na de start heb je vaak nood aan een klankbord, een goed netwerk of coaching.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen ondersteunt verschillende coaching- en adviestrajecten voor startende ondernemers. Sommige projecten richten zich op specifieke sectoren, zoals de zorgsector, creatieve sector en high-tech.

Bekijk welk traject het beste bij je past!


 Bron : Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid

Na de start info van het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid