Opstart stap voor stap voor zelfstandige slagers in hoofd- of bijberoep

Opstart van uw eigen slagerij of vleeshandel, stap voor stap kan u hier de juiste weg bewandelen naar succes en de vele valkuilen vermijden.


Stap 1: Kies de geschikte ondernemingsvorm

Gaat u voor een eenmanszaak? Of voor een vennootschap? En welke vennootschapsvorm?
Het is van groot belang dit vooraf af te wegen. Beleidsvoering, boekhouding, belastingstelsel en aansprakelijkheid verschillen grondig naargelang de gekozen formule.

Om een keuze te maken tussen een eenmanszaak of een vennootschap kan u de voor- en nadelen van beide vormen nader bekijken.

Het overzicht van de meest courante vennootschapsvormen dat u vindt in onze publicatie "Mijn eigen zaak, starten met kennis van zaken", kan u helpen bij de keuze van de juiste vennootschapsvorm.


Stap 2: open een zichtrekening

Als nieuwe ondernemer moet u op uw naam of op naam van uw vennootschap een zichtrekening openen bij een financiële instelling die in België is gevestigd. Het is aangewezen om bij het opstarten van een eenmanszaak een nieuwe rekening te openen, zodat de handels- en privé-verrichtingen gescheiden blijven. Voor een vennootschap moet de rekening op naam van de vennootschap staan.

Het rekeningnummer moet samen met de naam van de instelling waar de rekening wordt aangehouden op alle handelsdocumenten (brieven, facturen, ...) worden vermeld.


Stap 3: richt een vennootschap op

1. Stel een financieel plan op
Bij de oprichting van een nv, (e)bvba, cvba of comm.va moet een financieel plan opgemaakt worden dat overhandigd wordt aan de notaris die het bijhoudt.

2. Vraag een bankattest aan
Bij de oprichting van een vennootschap waarbij een zeker minimumkapitaal moet volgestort zijn voor de oprichting (nv, (e)bvba, cvba, comm. va), moet een bankattest aangevraagd worden. Dit is een attest waarin de financiële instelling bevestigt dat het oprichtingskapitaal gestort werd op een zichtrekening op naam van de vennootschap.

3. Stel de statuten op
De statuten zijn bepalingen die in de oprichtingsakte van de vennootschap moeten worden opgenomen. Hierin worden onder andere de identiteit van de oprichters, naam en doel van de vennootschap, regeling met betrekking tot de algemene vergadering en andere regels die zullen gelden in de vennootschap, opgenomen.

4. Stel een oprichtingsakte op
Een vennootschap wordt opgericht door middel van een oprichtingsakte. Voor de oprichting van een vof, cvoa en een Comm. V volstaat een onderhandse akte. Een authentieke akte, opgemaakt door een notaris, is vereist bij de oprichting van een nv, comm. va, (e)bvba en een cvba. Voor het opstellen en verlijden van de akte moeten de volgende documenten voorgelegd worden:

- een financieel plan,
- voor een inbreng in geld: het bankattest,
- voor een inbreng in natura: een verslag van een bedrijfsrevisor en een bijzonder verslag van de oprichters.

5. Registreer de oprichtingsakte
De registratie van de oprichtingsakte dient binnen de vijftien dagen te gebeuren voor de authentieke akten (notariële akten) en binnen de vier maanden voor onderhandse akten bij een registratiekantoor van de FOD Financiën.

6. Laat de oprichtingsakte openbaar maken
De wet schrijft voor dat de oprichting van een handelsvennootschap moet worden bekendgemaakt door middel van het neerleggen van een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft. Het uittreksel uit de oprichtingsakte wordt, voor wat betreft de authentieke akten, ondertekend door de notaris; de onderhandse akten worden door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten of door één van hen, die door de andere(n) bijzonder gemachtigd is, ondertekend.
De neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel moet binnen de 15 dagen na het ondertekenen van de definitieve akte (de aktedatum) gebeuren. Concreet moeten volgende stukken worden neergelegd:

- het uittreksel uit de bekend te maken akte,
- een afschrift van dat uittreksel,
- de authentieke of onderhandse volmachten die aan de akte zijn gehecht,
- het bankattest,
- en eventueel het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura.

De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de bekend te maken uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn. Binnen de 15 dagen na neerlegging moet het uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De griffie verzendt de nodige stukken naar het Staatsblad. De vennootschapsakte kan slechts worden tegengeworpen aan derden vanaf de dag van bekendmaking, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen.

7. Leg een vennootschapsregister aan
In de nv, de comm.va, de (e)bvba, de cvba en cvoa moet een vennootschapsregister worden aangelegd.

8. E-depot
Het e-depot is een eenvoudig en snel hulpmiddel dat de notaris toelaat de formulieren en oprichtingsakten van ondernemingen te ondertekenen en neer te leggen in alle administratieve databanken. Ook de fiscale, sociale en kadastrale opzoekingen gebeuren via elektronische weg. Hierdoor wordt het oprichten van een vennootschap makkelijker en sneller.

Meer informatie over het oprichten van een vennootschap vindt u bij uw notaris: www.notaris.be.


Stap 4: vraag een ondernemingsnummer aan

Om een handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet u zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hiervoor wendt u zich tot een ondernemingsloket naar keuze. Dit loket verifieert of de onderneming voldoet aan de gestelde vereisten en voert de gegevens in de KBO in.

Sinds 30/6/2009 moeten ook de niet-handelsondernemingen naar privaatrecht (vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen) zich inschrijven in de KBO.

Na inschrijving ontvangt u uw uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit tien cijfers en is hetzelfde als uw btw-nummer.

Welke documenten moet u voorleggen in een ondernemingsloket?

- identiteitskaart (naam, voornaam, rijksregisternummer aanvrager),
- bankrekeningnummer,
- bewijzen kennis van het bedrijfsbeheer en/of beroepskennis van de zaakvoerder of aangestelde,
- indien nodig bijzondere vergunningen,
- voor vennootschappen: uittreksel van de statuten en attest inzake beheermandaat.

Vennootschappen worden geregistreerd in de Kruispuntbank door de griffier van de rechtbank van koophandel (na het neerleggen van de oprichtingsakte). Automatisch wordt er aan de vennootschap dan ook een ondernemingsnummer toegekend. Nadien moet de vennootschap zich alsnog wenden tot een ondernemingsloket om zich te laten inschrijven als handels- of ambachtsonderneming.

De kosten van inschrijving bij een ondernemingsloket bedragen voor de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming € 82,50. De eerste inschrijving in de KBO voor een niet-handelsonderneming naar privaatrecht is gratis. Voor alle latere transacties (inschrijving bijkomende vestiging, adreswijzigingen, schrapping, ...) wordt steeds het eenheidstarief van € 82,50 gehanteerd.


Stap 5: activeer uw btw-nummer

Iedereen die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig goederen levert of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn opgenomen, is btw-plichtig. Het maakt niet uit of dit gebeurt in hoofd- of bijberoep, met of zonder winstoogmerk.

Het normaal btw-tarief bedraagt 21%. Bepaalde activiteiten vallen onder lagere tarieven: 6% en 12%.

Met uw ondernemingsnummer, dat u kreeg bij het ondernemingsloket, kan u zich aanmelden bij de btw-administratie van uw regio. Dit kan zowel fysiek als elektronisch (tegen betaling via het ondernemingsloket) gebeuren.

Het gewone of normale btw-stelstel

Elke btw-plichtige moet aan zijn klanten btw aanrekenen. De belasting op de toegevoegde waarde (btw) is een belasting op het verbruik. Het is de eindverbruiker die deze belasting draagt. De ondernemer mag de betaalde btw voor bedrijfsaankopen, -kosten en -investeringen aftrekken. Het saldo van de betaalde en de ontvangen btw zal hij moeten doorstorten aan de fiscus.

Bij levering van producten of diensten moet u een factuur uitschrijven. Bij levering aan particulieren voor hun privégebruik is meestal geen factuur vereist. Deze verrichting moet wel worden opgenomen in het dagontvangstenboek. Van al deze verrichtingen moet u maandelijks aangifte doen. Ook bij aanvang, wijziging of stopzetting van de activiteit van uw onderneming moet u aangifte doen. Als uw jaaromzet, exclusief btw, minder dan € 1.000.000 bedraagt, kan u opteren voor kwartaalaangiftes.

U kan aan het bestuur van de btw aanvragen om over te gaan van het ene aangiftestelsel naar het andere. Als het wordt toegestaan, gaat het in op 1 januari van het jaar na de aanvraag. Als btw-plichtige moet u een boekhouding voeren die is aangepast aan de aard en de omvang van de onderneming. Er moet minstens een boek zijn voor inkomende facturen, een boek voor uitgaande facturen en een dagontvangstenboek. Tevens moet jaarlijks een btw-listing ingediend worden.

Het forfaitaire btw-stelsel

Met een aantal sectoren en beroepen heeft de btw-administratie een akkoord gesloten om de omzet forfaitair te belasten. De omzet van deze btw-plichtigen wordt forfaitair berekend op basis van hun aankopen of hun uurtarieven. Het gaat om de apotheker, bakker en banketbakker, boekhandelaar, caféhouder, detaillist / kleinhandelaar in vis, detaillist/ kleinhandelaar in zuivelproducten, detaillist / kleinhandelaar in schoenen, detaillist / kleinhandelaar in tabaksfabrikaten, detaillist / kleinhandelaar in textielwaren, detaillist / kleinhandelaar in wild en gevogelte, detaillist / kleinhandelaar in levensmiddelen, drogist, foorkramer, frituurexploitant, geneesheer met geneesmiddelendepot, handelaar in ijzerwaren, kapper, krantenverkoper, schoenhersteller, slager, verkoper van consumptie-ijs en visventer.

Hun jaaromzet, exclusief btw, mag niet hoger zijn dan €750.000. Het moet gaan om fysieke personen, vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen of bvba’s, en minstens driekwart van de omzet moet betrekking hebben op handelingen waarvoor het niet verplicht is een factuur uit te schrijven.

Wie onder het forfaitaire stelsel valt, moet in principe geen dagontvangstenboek bijhouden, maar wel om het kwartaal een btw-aangifte doen, aangevuld met een rekenblad waarop de forfaitaire btw wordt berekend. De btw die ze aan hun leveranciers betaalden, kunnen ze daarvan aftrekken. Tevens moet jaarlijks een btw-listing ingediend worden.

Btw voor kleine ondernemingen - vrijstellingsregeling

Kleine ondernemingen zijn voor de btw-wetgeving ondernemingen die een jaaromzet hebben van niet meer dan €25.000 (exclusief btw). Ze zijn vrijgesteld van (bijna) alle btw-formaliteiten behalve indien ze opteren voor de gewone of forfaitaire regeling. Sommige handelingen zijn uitgesloten van de vrijstellingsregeling (o.a. uitvoeren van werken in onroerende staat). Om de jaaromzet te kunnen vaststellen, moet een vereenvoudigde boekhouding worden gevoerd. De dagontvangsten moeten in een dagontvangstenboek worden geschreven. De inkomende en uitgaande facturen moeten genummerd zijn en in volgorde worden bewaard.

Een kleine onderneming:

- moet een btw-nummer aanvragen,
- mag geen btw aanrekenen,
- moet geen btw-aangiftes doen,
- mag geen btw aftrekken voor beroepsaankopen, -kosten en -investeringen,
- moet op de uitgereikte facturen vermelden ‘kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling - btw niet toepasselijk’,
- moet een jaarlijkse listing indienen.

Elektronische aangifte

Alle zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen kunnen hun periodieke aangifte elektronisch indienen. De elektronische btw-aangifte verloopt via Intervat, een e-service toepassing van de FOD Financiën. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor ondernemingen die kunnen aantonen dat ze niet over de nodige computerinfrastructuur beschikken.

Contact informatie
FOD Financiën
Contactcenter
Tel. : 02 572 57 57
Federale Overheidsdienst Financiën

Stap 6: sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige bent u onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandige. Ten vroegste 6 maanden voor het begin van de activiteit en ten laatste bij de start moet elke zelfstandige, bestuurder, zaakvoerder, werkende vennoot, vennootschap, … zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze of bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. De bijdrageplicht begint vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de zelfstandige zich vestigt.

De sociale bijdragen in 2014.

Door het betalen van sociale bijdragen creëert de zelfstandige sociale rechten:

1. U heeft recht op gezinsbijslag

De gezinsbijslag geldt in principe voor elk kind dat deel uitmaakt van uw gezin. Ze bestaat uit meerdere uitkeringen: kraamgeld, adoptiepremie en gewone kinderbijslag die eventueel kan worden aangevuld door bijkomende bijslagen (mindervalide kinderen, …).

2. U heeft recht op tussenkomst bij ziekte en invaliditeit

- Geneeskundige verzorging: alle zelfstandigen worden verplicht verzekerd tegen grote én kleine risico’s.
- Arbeidsongeschiktheid: u heeft recht op uitkeringen die verschillen naargelang de periode van arbeidsongeschiktheid. Drie periodes worden onderscheiden:

° primaire niet-vergoedbare ongeschiktheid: tijdens deze periode (de eerste maand volledige arbeidsongeschiktheid) krijgt u geen vergoeding
° primaire vergoedbare ongeschiktheid: deze periode omvat de volgende 11 maanden arbeidsongeschiktheid en gedurende deze periode krijgt u wel een vergoeding
° invaliditeit: deze periode volgt op de hiervoor vermelde 11 maanden en in dit geval krijgt de zelfstandige een verhoogde vergoeding
° Moederschapverzekering
° Jonge moeders hebben recht op 105 gratis dienstencheques na de bevalling.
° Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op 8 weken moederschapsverlof (9 weken bij meerlingen) en hebben tijdens deze periode van arbeidsongeschiktheid recht op een moederschapsuitkering.

3. U heeft recht op pensioen

Als zelfstandige heeft u recht op een rustpensioen. In geval van overlijden kan de overlevende echtgenoot of echtgenote aanspraak maken op een overlevingspensioen.

4. U heeft recht op palliatief verlof

Sinds 1 januari 2010 heeft u als zelfstandige het recht om, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk uw beroepsactiviteit te onderbreken (minstens vier opeenvolgende weken) en hierbij maandelijks een uitkering te ontvangen van uw sociaal verzekeringsfonds. Dit recht kunt u inroepen om een zwaar zieke echtgenoot, inwonende partner of inwonend ernstig ziek kind te verzorgen.

5. U heeft recht op een voortgezette verzekering bij stopzetting

Als u beslist om uw zelfstandige activiteit vrijwillig stop te zetten kan u in afwachting van een andere beroepsactiviteit aanspraak maken op de voortgezette verzekering. Die verzekering waarborgt uw rechten in het sociaal statuut voor een maximumtermijn van twee jaar. Die maximumtermijn kan verlengd worden tot zeven jaar als u daardoor de pensioenleeftijd bereikt. Om in aanmerking te komen dient u:

- minstens een jaar als zelfstandige gewerkt te hebben,
- uw activiteit volledig stopgezet te hebben,
- uw sociale bijdragen te betalen. Dit moet gebeuren binnen de drie kwartalen nadat u uw activiteit heeft stopgezet. Na het verstrijken van die termijn kunt u wel nog een aanvraag indienen, op voorwaarde dat u de laattijdigheid ervan grondig kunt motiveren.

6. U heeft recht op een faillissementsverzekering

Bij faillissement kan u aanspraak maken op een faillissementsverzekering. Zelfstandigen, zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet wordt verklaard, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Om aanspraak te kunnen maken moet u wel de vier kwartalen voor het faillissement actief geweest zijn in hoofdberoep en niet frauduleus failliet zijn verklaard. Ook zelfstandigen die niet failliet kunnen worden verklaard, maar die niet in staat zijn om hun schulden te vereffenen wegens kennelijk onvermogen kunnen in aanmerking komen. Gedurende vier kwartalen kan u dan uw rechten behouden op het vlak van gezinsbijslag en de tussenkomst bij ziekte en invaliditeit. Gedurende maximum twaalf maanden kan er u een maandelijkse uitkering worden uitbetaald. Het voordeel van deze verzekering kan slechts eenmaal in de loopbaan van een zelfstandige worden toegekend.


Stap 7: sluit aan bij een ziekenfonds

Op het ogenblik dat u zich als zelfstandige of als helper aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds dient u zich ook aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze of bij een gewestelijke dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Vanaf de aansluiting zijn u en uw gezin verzekerd voor kleine (raadplegingen huisarts, aankoop geneesmiddelen, …) en grote risico’s (bepaalde ziekten, ziekenhuisopname, bevallingen, …).

Contact informatie
De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
HZIV-informatiedienst
Troonstraat 30A 
1000 Brussel 
Tel. : 0800 11 292
info@caami-hziv.fgov.be 
De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten

Onderstaand schema vindt u ook hier terug  "Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken".

Stappenplan voor starters


Bron : Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheidLogo ondernemen